ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

20.11 2017,

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšej odnože - 6. ročníka literárnej súťaže  MÚDRA PRÍRODA 2018. Súťažné práce majú odrážať pohľad mladých ľudí na tému ZMENY či PREMENY?

Výtvarnou či literárnou prácou majú navrhnúť, aké zmeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú KLIMATICKÉ ZMENY.  Vyhlasovateľom súťaže Zelený svet je MŽP SR a vyhlasovateľmi súťaže Múdra príroda sú SAŽP a ŠOP SR.Viac informácií o oboch vyhlásených súťažiach nájdete v pripojených tlačových správach a na webových stránkach súťaží Zelený svet 2018 a Múdra príroda 2018.

Zelený svet 2018

Čisté zurčiace rieky a potoky, zelená tráva, rozkvitnuté kvety a stromy, čistý vzduch, pitná voda, či zdravé a spokojné zvieratá. Takýto svet si vieme predstaviť, ale pohľad na našu planétu nám nedáva veľký dôvod na optimizmus. Čoraz častejšie nás trápia extrémne výkyvy počasia, otepľovanie, povodne, zosuvy pôdy, veterné smršte,  nadmerný hluk, či vysoké množstvo skleníkových plynov. Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa nás snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, je však bezmocná voči našej bezohľadnosti. Dostatočne si totiž stále neuvedomujeme, že čisté životné prostredie je základom pre ľudské zdravie, ale aj našu duševnú pohodu.  Vyhlasovateľ 23. ročníka Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) preto vyzýva mladých umelcov, aby vytvorili výtvarné umelecké diela, v ktorých sa bude odrážať ich pohľad na nutné ZMENY či PREMENY v našom spôsobe života podmienené KLIMATICKÝMI ZMENAMI.
 
Súťažné práce na tému ZMENA či PREMENA? by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode. Každá z výtvarných prác musí byť označená v zmysle propozícií súťaže a musí  spĺňať aj stanovené technické podmienky, ktoré nájdete na  webovej stránke zelenysvet2018.sazp.sk. Súťažné práce musia byť zaslané v termíne do 31. marca 2018 na adresu organizátora súťaže - SAŽP. Odborná porota bude následne vyberať víťazov súťaže v troch kategóriách: Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky; Detský animovaný film a Komiks. Ocenia najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách a zároveň udelia hlavnú cenu súťaže. Odovzdávanie cien je naplánované na mesiac máj 2018.
 
Organizátor Zeleného sveta 2018 - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa spolu s MŽP SR snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Aktivitu SAŽP a MŽP SR v tejto oblasti podporuje i Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO, ktoré prevzali na 23. ročníkom súťaže záštitu. Partnermi súťaže sú aj Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenské banské múzeum a Národná zoo Bojnice.

Múdra príroda 2018

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, je však bezmocná voči našej bezohľadnosti. Dostatočne si totiž stále neuvedomujeme, že čisté životné prostredie je základom pre ľudské zdravie, ale aj našu duševnú pohodu. Vyhlasovatelia 6. ročníka literárnej súťaže  Múdra príroda - Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR preto vyzývajú mladých umelcov, aby vytvorili slovný opis, či humornú príhodu, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú klimatické zmeny.

Rovnako ako v minulom roku, aj teraz sa do súťaže môžu prihlásiť žiaci II. stupňa základných a  stredných škôl, t. z. že sú dve kategórie od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis) a od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...). Zmena oproti vlaňajšiemu ročníku je, že sa za každú školu môžu poslať 4 vybrané práce. Súťaž na tému Zmena či premena? potrvá od 20. novembra 2017 do 16. februára 2018, pričom vyhlásenie výsledkov je naplánované na máj.

Cieľom súťaže Múdra príroda je  rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Jej poslaním je podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare.  Viac informácií o súťaži Múdra príroda nájdete na www.mudrapriroda2018.sk. V najbližšej dobe bude vydaný aj  Zborník súťažných prác z minuloročnej súťaže, ktorý bude dostupný aj na webovej stránke Múdrej prírody.

 

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Podujatie