1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

07.07 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Vyhlásenie výzvy: 03. 07. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

12.05 2015,

Názov výzvy: Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Uzávierka výzvy: 17. 7. 2015
Viac informácií: www.envirofond.sk

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

18.02 2015,

Názov výzvy: Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020
Vyhlásenie výzvy: 12. februára 2015
Uzávierka výzvy: 13. apríla 2015
Viac informácií: www.central2014.gov.sk

Program malých grantov SGP Slovensko

26.02 2014, Enviroportal

Názov výzvy: Ex-post Landscape-Wide Baseline Assessment for the Community Development and Knowledge Management for the Satoyama Initiative (COMDEKS) project in Slovakia
Uzávierka vývzy: 20. marca 2014
Stiahnite si: Final assessment  (, 632 kB)
Viac informácií: klara.tothova@undp.org, www.sgp-undp-gef.sk