OPŽP-PO3-13-4, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

01.01 2014, Enviroportal

Názov výzvy: OPŽP-PO3-13-4, Prioritná os 3: ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia
Vyhlásenie výzvy: 2. 12. 2013
Uzávierka výzvy: 3. 3 .2014
Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-13-4-z-2-12-2013-3-1/

Výzva PF7-2013-ICT-FI Future internet 2013

28.09 2013, Enviroportal


Názov výzvy: Výzva PF7-2013-ICT-FI Future internet 2013
Uzávierka vývzy: 10.12. 2013
Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

Program malých grantov UNDP/GEF SGP

04.07 2013, Enviroportal

Názov výzvy: Program malych grantov UNDP/GEF SGP
Uzávierka výzvy: 31. 7. 2013 (do 15.00 hod.)
Viac informácií: http://sgp.undp.sk

OP ŽP-PO7-12-1, prioritná os 7: Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

03.07 2013, Enviroportal

Názov výzvy: Výzva č. OP ŽP-PO7-12-1, prioritná os 7: Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
Vyhlásenie výzvy: 31. 10. 2012
Uzávierka výzvy: 31. 7. 2013
Viac informácií:
www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-op-zp-po7-12-1-z-31-10-2012-po-7/
 

OPŽP-PO1-13-1, Prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

11.06 2013, Enviroportal

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO1-13-1, Prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Vyhlásenie výzvy: 24. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 23. 8. 2013
Viac informácií:
www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po1-13-1-z-24-5-2013-1-2/
 

KaHR–21SP–1301, Prioritná os 2. Energetika

10.06 2013, Enviroportal

Názov výzvy: KaHR–21SP–1301, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Vyhlásenie výzvy: 24. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 22. 8. 2013
Viac informácií:
www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21sp-1301/140581s
 

OPŽP-PO4-13-1, Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo

09.06 2013, Enviroportal

Názov vývzy: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-13-1,Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo
Vyhlásenie vývy: 29. 4. 2013
Uzávierka výzvy: 29. 7. 2013
Viac informácií:
www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-1-z-29-4-2013-4-3/
 

LIFE +2013

28.02 2013, Enviroportal

Názov výzvy: LIFE + 2013 (SK/EN)

  • LIFE + príroda a biodiverzita
  • LIFE + politika a riadenie v oblasti ŽP
  • LIFE + informovanosť a komunikácia

Vyhlásenie výzvy: 9. 2. 2013
Uzávierka podávania projektov prostredníctvom nástroja eProposal na národné kontaktné miesto (MŽP SR): 25. 6. 2013

OP BK, Prioritná os 1. Infraštruktúra

12.10 2012, Enviroportal

Názov výzvy: OP Bratislavský kraj, Prioritná os 1. Infraštruktúra, Opatrenie: 1.1. Regenerácia sídiel
Vyhlásenie výzvy: 2. 5. 2013
Uzávierka výzvy: 2. 10. 2013
Viac informácií: www.opbk.sk