Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP

11.09 2015,

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

pre Prioritnú os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,pre Investičnú prioritu 1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, pre Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a pre Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Dátum vyhlásenia: 11. 9. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-2/

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

11.09 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2, Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy, Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/opkzp-po3-sc313-2015-2/
 

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

07.07 2015,

Názov výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Vyhlásenie výzvy: 03. 07. 2015
Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

12.05 2015,

Názov výzvy: Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Uzávierka výzvy: 17. 7. 2015
Viac informácií: www.envirofond.sk

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

18.02 2015,

Názov výzvy: Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020
Vyhlásenie výzvy: 12. februára 2015
Uzávierka výzvy: 13. apríla 2015
Viac informácií: www.central2014.gov.sk

Výzva na spolufinancovanie projektov LIFE12 zo štátneho rozpočtu

07.03 2014,

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE12, kód výzvy LIFE+ 2012/2014
Vyhlásenie výzvy: 5. marca 2014
Uzávierka výzvy: 8. apríla 2014
Viac informácií: www.minzp.sk

Výzva na spolufinancovanie projektov LIFE11 zo štátneho rozpočtu

07.03 2014,

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE11, kód výzvy LIFE+ 2011/2014
Vyhlásenie výzvy: 4. marca 2014
Uzávierka výzvy: 7. apríla 2014
Viac informácií: www.minzp.sk

Program malých grantov SGP Slovensko

26.02 2014, Enviroportal

Názov výzvy: Ex-post Landscape-Wide Baseline Assessment for the Community Development and Knowledge Management for the Satoyama Initiative (COMDEKS) project in Slovakia
Uzávierka vývzy: 20. marca 2014
Stiahnite si: Final assessment  (, 632 kB)
Viac informácií: klara.tothova@undp.org, www.sgp-undp-gef.sk


European Topic Centre on Urban, land use and soil 2015 - 2018

21.01 2014, Enviroportal

Názov výzvy: European Topic Centre on Urban, land use and soil 2015 - 2018, Reference: EEA NSV 14 001, ETC ULS
Uzávierka vývzy: 31. marca 2014
Viac informácií: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/cfp-docs/open-call-for-proposals-eea-4/open-call-for-proposals-eea.2014

OPŽP-PO4-13-3, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

01.01 2014, Enviroportal

Názov výzvy: OPŽP-PO4-13-3, Prioritná os 4 odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Vyhlásenie výzvy: 27. 12. 2013
Uzávierka výzvy: 28. 3 .2014
Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-3-z-27-12-2013-4-4/